КИЄВО-РУСЬКІ ТРАДИЦІЇ В ЗАКАРПАТТІ Х – ХІІІ ст. У МАТЕРІАЛЬНІЙ ТА ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ (ЗА ПИСЕМНИМИ ТА АРХЕОЛОГІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ) 

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-03-013

Ключевые слова:

Метрики

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Археология Прикарпатья, Волыни и Закарпатья (раннеславянский и древнерусский периоды). - К., 1990. - 187 c.

Балагурі Е., Пеняк С. Закарпаття - земля слов’янська. З історії слов’янських племен Закарпаття VI – XIII ст. – Ужгород, 1976. - 160 с.

Бернякович К.В. Исследование древнеславянского поселения VIII – IX вв. в Ужгороде // Краткие сообщения Института археологии АН УССР.- 1954. Вып. 3. - С. 46 - 54.

Винокур І.С., Гуцал А.Ф., Пеняк С.І., Тимощук Б.О., Якубовський В.І. Довідник з археології України. Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області. – К., 1984. - 223 с.

Галицько-Волинський літопис // Літопис Руський. Переклад Л.Махновця. Київ, 1989. - С. 368 - 452.

Гомоннай В.В. Народна освіта Радянського Закарпаття. Київ-Ужгород, 1988. 168 с.

Гранчак І.М. Становлення і розвиток феодальних відносин у Закарпатті (ІХ – ХV ст.) // Нариси історії Закарпаття. – Ужгород, 1993. – Т.1. – С. 46 – 81.

Гранчак І.М., Данилюк Д.Д. Культура Закарпаття доби феодалізму (Х – кінець ХVIII ст.) // Нариси історії Закарпаття. – Ужгород, 1993. – Т.1. – С. 156 – 192.

Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1991. – Т.І. - 649 с.

Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1992. – Т.ІІ. – 634 с.

Грушевський М. Історія України-Руси. – К., 1993. – Т.ІІІ. – 592 с.

Данилюк Д. Історія Закарпаття. Навчальний посібник з краєзнавства. – Ужгород, 2013. – 304 с.

Дзендзелівський Й.О. Закарпатські говори та питання генези української мови // Мовознавство. ІІІ Міжнародний конгрес україністів. – Харків, 1996. – С. 161 – 166.

Древняя история Верхнего Потисья. – Л., 1991. – 203 с.

Залозецький В. Горянська замкова каплиця // Науковий збірник товариства ”Просвіта”. – Ужгород, 1924. – С. 62 – 69.

Заплетал Ф. Горянська ротонда. – Оломоуц, 1923. – 35 с.

Знаменская Н.Г. Горянская ротонда. – Ужгород, 1967. – 12 с.

Ісаєвич Я. Галицько-Волинська держава. – Л., 1999. – 40 с.

История Венгрии. – М., 1971. – Т.1. – 644 с.

Коломієць І.Г. Боротьба південно-західних руських князів проти експансії угорських феодалів ХІ – ХІІІ ст. // Наукові записки УжДУ. Історико-філологічна серія. – 1949. – Т.ІІ. – С. 21 – 34.

Коломиец И.Г. Очерки по истории Закарпатья. Сборник работ по вопросам истории. – Томск, 1953. – Ч.І. – 404 с.

Кондратович И. Исторія Подкарпатскођ Руси для народа. – Ужгород, 1924. – 120 с.

Котигорошко В. Верхнє Потисся в давнину. 1млн. років тому – Х сторіччя н.е. – Ужгород, 2008. – 432 с.

Крал І. Заселення Подкарпатської Русі. – Прага, 1923. – 96 с.

Лелекач М.М. Про приналежність Закарпаття до Київської Русі в Х – ХІ ст. // Наукові записки УжДУ. – Серія історико-філологічна. – 1949. - Т.ІІ. – С. 28 – 39.

Літопис Руський. За Іпатським списком. Переклад Л.Махновця. – К., 1989. – XVI + 591 c.

Лучкай М. Історія карпатських русинів. – Ужгород, 2000. – Т. ІІ. – 388 с.

Магочій П.Р. Історія України. – К., 2007. – 640 с.

Мельник В. Історія Закарпаття в усних народних переказах та історичних піснях. – Л., 1970. – 227 с.

Микитась В.Л. Давня література Закарпаття. Нариси літератури Закарпаття доби феодалізму – Л., 1968. – 256 с.

Мицюк О. Нариси з соціяльно-господарської історії бувшої Угорської нині Підкарпатської Руси. До др.четв.17 в. – Ужгород, 1936. – Т.1. – 246 с.

Нариси історії Закарпаття (з найдавніших часів до 1918 року). – Ужгород. – Т.І. – 436 с.

Новаківський М. Горянська ротонда // Руська нива. – 1921. – 5 травня. – С.3.

Пап С. Історія Закарпаття. – Івано-Франківськ, 2001. – Т.1. – 560 с.

Пачовський В. Исторія Подкарпатскођ Руси. – Ужгород, 1921. – Ч.1. – 144 с.

Пеняк П.С. Археологічні дослідження в околицях Горянської ротонди // Княжа доба: історія і культура. – 2011. – Вип. 4. – С. 43 – 64.

Пеняк С.І. Дослідження слов’янських пам’яток Закарпаття за роки Радянської влади // Тези доповідей до ювілейної наукової конференції, присвяченої 20-річчю УжДУ. – Ужгород, 1965. – С. 57 – 59.

Пеняк С.І. Ранньослов’янське і давньоруське населення Закарпаття VIII – XIII ст. – К., 1980. – 180 с.

Пеняк С.І., Попович І.І., Потушняк М.Ф. Звіт Закарпатської археологічної експедиції про результати розвідок і розкопок в 1988 році // Науковий архів Інституту археології НАН України. – 1988/ 154. – Ф.е. 23198. – 86 с.

Пеняк С.І., Попович І.І. Звіт про наслідки робіт польового сезону 1991 року Закарпатської археологічної експедиції Інституту суспільних наук // Науковий архів Інституту археології НАН України. – 1991/168/ - Ф.е. 45783. – 53 с.

Петров О. Древнейшия грамоты по истории карпато-русской церкви и иепархии. – Прага, 1930. – 102 с.

Повхан Ф. Історія у народних піснях // Подкарпатська Русь. – Ужгород, 1930. – Ч. 7 – 8. – С. 158 – 161.

Полонська-Василенко Н. Історія України. – К., 1992. – Т.1. – 640 с.

Прохненко І. ” Устремишася чересь горы великия и почаша воевати на живущая ту словђны…”: до питання про північний шлях переселення угрів за Карпати // Вісник Інституту археології Львівського університету. – 2013. – Вип. 8. – С. 3 – 35.

Сабов Е. Христоматія церковно-славянскихь и угро-русскихь литературныхь памятниковь сь прибавлениемь угро-русскихь сказокь на подлинныхь наречіяхь. – Унгварь, 1893. – 236 с.

Свобода А. Візантійська ротонда в Горянах біля Ужгорода. – Кромеріж, 1928.- 23 с.

Сова П. Прошлое Ужгорода. – Ужгород, 1937. – 312 с.

Ставровський Е. Словацько-польсько-українське прикордоння до XVIII ст. – Братислава, 1967. – 238 с.

Томашівський С. Історія України. Старинні і середні віки. – Мюнхен, 1948. – 196 с.

Balich L. A romoi katolikush edhaz története Magyarorszagon. – B.-Pest, 1885. – T.1.

Сhochorowski J. Rola Sigynów Herodota w środowisku kulturowym wczesnej epoki źelaza na Nizinie Wegierskiej // Przegląd Archeologiczny. – 1987. – T.34. – S. 210 – 218.

Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae. – Bratislavae, 1971.

Dienes I. A honfoglaló magyarok. – Budapest, 1972.

Diplomata Hungariae antiquissima, accedunt epistolae et acta ad historiam Hungariae pertinentia. Volumen I. ab anno 1000 usque ad annum 1131 // Györffy Gy. – Budapestini, 1992.

Fejér G. Codex diplomaticus Hungariae esslesiasticus ac civilis. – Budae, 1829 – 1844. – I – IX.

Jankovich J. Podkarpatska Rus v prehistorii. – Mukačevo, 1931. – 56 s.

Karácsony J. Hazank Szent Jstvan korabeli hataroiról // Szazodok. – 1901. – 102 – 105 old.

Kristo Gy. XI – XIII. századi epikánk és az Árpad-kori irásos hagyomány // Századok. – 1972. – 1. – S. 53 – 73.

Lehoczky T. Adatok hazánk archeologiájához kűlönös tekintettel Beregmegyére és környékére. – Munkács, 1912. – 2 köt. – 95 old.

Mecö A., Németh P. Szabolcs-Szatmár megye tőrténeti-etimológiai helységnévtára. – Nyiregyháza, 1972. – 220 old.

Meszaros K. Ungvárváros tőrténete. – Pest, 1861.- 78 old.

Striptores rerum Hungaricanum // E. Szentpétery. – Budapestini, 1937 – 1938.

Szova-Gmitrov P. Ungvár öskora. – Ungvár, 1943. – 60 old.

Zatlukál E., Zatlukál J. Adatok Podkarpatska Rus prehistoriájáhos. – Munkács, 1937. – 189 old.

Опубликован

2022-04-30

Как цитировать

Пеняк, П. (2022). КИЄВО-РУСЬКІ ТРАДИЦІЇ В ЗАКАРПАТТІ Х – ХІІІ ст. У МАТЕРІАЛЬНІЙ ТА ДУХОВНІЙ КУЛЬТУРІ (ЗА ПИСЕМНИМИ ТА АРХЕОЛОГІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ) . European Science, 3(sge10-03), 129–143. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-03-013