ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНУ ЯК ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Авторы

  • Олена Письменна Донецький національний університет імені Василя Стуса,Вінниця https://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-11-02-014

Ключевые слова:

Аннотация

The rule of law and the rule of law are the basic principles of the rule of law. These provisions are in close cooperation with the internal. characteristics of law and legislation, their properties, the relationship of law with others. regulators susp.

Метрики

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Оніщенко Н.М. Юридична відповідальність держави перед особою. Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: Монографія. К.: Юрид. думка, 2007. С. 90-123.

Львова О.Л. Ціннісні орієнтації у праві як фактор утвердження принципу верховенства права в Україні. Принцип верховенства права як принцип правової системи: проблеми теорії. Відп. ред. Н.М. Оніщенко. К. Юрид. Думка, 2008. С. 102-152.

Бенуа-Ромер Ф. Право Ради Європи: прямуючи до загальноєвропейського правового простору. К. К.І.С., 2007. 252 с.

Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community (2007/C 306/01)

i. URL: http:// www. eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

Пухтецька А.А. Верховенство права як засадничий принцип європейського адміністративного простору (за матеріалами зарубіжних дослідників). Часопис Київського університету права. 2006. № 3. С. 73-79.

Доклад о верховенстве права: утвержден Венецианской комиссией на 86-й пленарной сессии (Венеция, 25–26 марта 2011 года) URL: http:// www. eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

Таманага Б. Верховенство права: історія, політика, теорія : пер. з англ. К. : Вид. дім «Києво-Могилян. акад.», 2007. 208 с.

Dicey A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution. - Indianapolis: Liberty Classics, 1982. P. 102, 114.

Доклад о верховенстве права: утвержден Венецианской комиссией на 86-й пленарной сессии (Венеция, 25–26 марта 2011 года). URL: http://www.venice.coe.int/WebForms/documents/?pdf=CDLAD(2011)003rev-rus.

Оборотов Ю. Н. Верховенство права и продвижение к правовой гармонии. Введение в украинское право. 2-е изд., перераб. и доп. О. Юрид. л- ра, 2009. С. 146.

Шаповал В. Верховенство закону як принцип Конституції України. Право України. 1999. № 1. С. 5.

Аверянов В. Б. Проблеми забезпечення верховенства права у сфері виконавчої влади. Українське право. 2006. № 1. С. 7-10.

Козюбра М. І. Верховенство права - основоположний принцип правової і політичної систем України. Правова система України : історія, стан та перспективи. У 5т. X., 2008. С. 163-164.

Сильченко Н.В. Проблеми верховенства закону, автореф. дис.… д. ю. н. Минск, 1993. С. 28-29.

Головатий С. Верховенство права: монографія: У 3-х кн. К. Фенікс, 2006. С. 182.

Waldron J. (2002) Is the Rule of Law an Essentially Contested Concept (in Florida), Law S Philosophi. 21 рр. 137.

Лобойко Л. М. Верховенство права у сфері кримінального судочинства. Матер. міжнар. наук. практ. конф. «Проблеми забезпечення прав людини в країні в світлі Загальної декларації прав людини», присвяченої 60-й річниці проголошення Загальної декларації прав людини ООН URL: http://www.minjust.gov.ua/udhra/conf-materials-07html

Рабінович П. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького суду та Конституційного Суду України. Українське право. 2006. № 1. С. 210–211.

Козюбра М. І. Верховенство права i Україна. Право України. 2012. № 1–2. С. 30–63.

Гальчинський А. Кінець єврофедералізму?! Дзеркало тижня. 2007. 3 лист.

Кельзен Г. Чисте правознавство: З дод. Проблема справедливості. К.. 2004. 495 с.

Костицький М. В. Філософськи питання верховенства права. Академічні читання. 6 червня 2007 р. К., 2007. Вип. 6. С. 3.

Гобсс Т. Лефиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданського. Сочинения: В 2 т. М., 1991. Т. 2. С. 98- 99.

Тодика Ю. Способи тлумачення конституції і законів України Конституційним судом/ Ю. Тодика // Вісник академії правових наук України. 2001. № 2. С. 52.

Юзьков Л.П. Верховенство Конституції і конституційність законів. Правова система України: теорія та практика. Тези доповідей і наукових повідомлень науково-практичної конференції. Київ, 7-8 жовтня 1993 року. К., 1993. С. 17-20.

Головатий С.П. Верховенство права, або ж Правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки. Право України. 2010. № 4 С. 206-219.

Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: Монографія. у 2 кн. За заг. ред. Ю.С. Шемшученка; Кн. 1. Верховенство права, як принцип правової системи: проблеми теорії. Відп. ред. Н.М. Оніщенко. К. Видавництво «Юридична думка», 2008.. 344 с.

Головатий С. П. «Верховенство закону» versus «Верховенство права»: філологічна помилка, професійна недбалість чи науковий догматизм? Вісник Академії правових наук України. 2003. № 2(33). С. 96-113.

Кампо В. Окрема думка. Рішення конституційного суду у справі за конституційним зверненням громадянина Суботи Артема Анатолійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини першої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України (справа про забезпечення апеляційного оскарження ухвал суду). Офіційний вісник України. 2010. № 34. Ст. 1199.

Андрощук С. Принцип верховенства права: визначення, співвідношення із суміжними поняттями, особливості законодавчого закріплення і реалізації. Юридичний журнал. 2005. №5. С. 74-78.

Скакун О.Ф. Теорія права і держави: Підручник. URL: https://textbook.com.ua/pravo/1474609929/s- 11?page=1

Теория государства и права. Элементарный курс. Крестовская Н.Н., Матвеева Л.Г. Харьков: « Одіссей», 2010. С.95.

Опубликован

2022-05-30

Как цитировать

Письменна, О. (2022). ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНУ ЯК ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ. European Science, 2(sge11-02), 113–142. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-11-02-014