DEVELOPMENT OF CAR INSURANCE IN UKRAINE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2023-20-03-001

Keywords:

car insurance, motor hull insurance, range of services in motor insurance, innovations in CASCO insurance

Abstract

Motor vehicle insurance and, in particular, motor vehicle insurance (CASCO) is of considerable public interest, as it affects every ordinary citizen. In the event of an accident and other risks, insurance companies are able to efficiently and quickly help

Metrics

Metrics Loading ...

References

Benedysiuk А. О. (2018) Perspektyvy rozvytku strakhovoho rynku Ukrainy v umovakh hlobalizatsii. Prospects for the development of the insurance market of Ukraine in the conditions of globalization. Zbirnyk materialiv studentskoho naukovo-praktychnoho kruhloho stolu - Collection of materials of the student scientific and practical round table. 298 р.

Fedorovych I. M. (2019) Problemy ta perspektyvy rozvytku avtostrakhuvannia v Ukraini  Problems and prospects of the development of auto insurance in Ukraine. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu - Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. №39. рр. 79-85.

Kurinna A. V. (2019) Suchasni tendentsii strakhuvannia transportnykh zasobiv v Ukraini  Modern trends in vehicle insurance in Ukraine. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava - Journal of East European Law. № 59. рр. 158-164.

Motorno-transportne strakhove biuro Ukrainy.  Motor and Transport Insurance Bureau of Ukraine Available at: URL: http://www.mtsbu.ua5. (accessed 15 May 2023)

Pro zatverdzhennia Zmin do Polozhennia pro osoblyvosti ukladannia dohovoriv oboviazkovoho strakhuvannia tsyvilno-pravovoi vidpovidalnosti vlasnykiv nazemnykh transportnykh zasobiv: Rozporiadzhennia vid 31.08.2017 № 3631.  On the approval of the Amendments to the Regulation on the peculiarities of concluding contracts for compulsory civil liability insurance of owners of land vehicles. Order (2017 August, 31) Available at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1197-17#Text (accessed 15 May 2023)

Tkachuk O. A., Antoniuk V. V., Prystupa L. A. (2021) Vplyv pandemii COVID-19 na funktsionuvannia ta rozvytok strakhovoho rynku Ukrainy  Impact of the COVID-19 pandemic on the functioning and development of the insurance market of Ukraine. Finansovi aspekty rozvytku ekonomiky Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka: zbirnyk naukovykh prats zdobuvachiv vyshchoi osvity i molodykh uchenykh - Financial aspects of the development of the economy of Ukraine: theory, methodology, practice: a collection of scientific works of students of higher education and young scientists. рр..63-64. Available at: URL:https://fbs.khnu.km.ua/fs/5/2-51.pdf (accessed 15 May 2023)

Zhurnal pro strakhuvannia «Форіншурер»  Magazine about insurance «Forinshurer». Available at: URL: https://forinsurer.com (accessed 15 May 2023)

Published

2023-05-30

How to Cite

Dermanska, L., & Kulchytska, N. (2023). DEVELOPMENT OF CAR INSURANCE IN UKRAINE. European Science, 3(sge20-03), 84–95. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2023-20-03-001