TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT INFORMATION MANAGEMENT

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2023-20-03-002

Keywords:

Контроль, функції бухгалтерського обліку, розвиток бізнесу, оцінка, сільське господарство, відносини власності

Abstract

Монографія присвячена висвітленню сутності інформаційного забезпечення управління та з’ясуванню історичних та сучасних тенденцій його розвитку. Розглянуто функціональне навантаження бухгалтерського обліку як основи інформаційного забезпечення управління

Metrics

Metrics Loading ...

References

Бир Стаффорд Кибернетикаи управление производством./ Пер. с англ. В.Я.Алтаева. М.: Наука, 1963.276с.

Давидов Г.М. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах глобалізації та інформатизації суспільства: монографія / О.В. Пальчук, В.М. Савченко, І.В. Рузмайкіна та ін; за ред. Г.М. Давидова. Кропивницький : ПП «ЕксклюзивСистем» , 2017. 248 с.

Камінська Т.Г., Костенко О.М. Фінансова звітність: обліковоінформаційне обґрунтування гармонізації і використання. Ефективна економіка. 2017. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5984

Кірейцев Г.Г. Умови розвитку бухгалтерського обліку в сільському господарстві України. Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи : Зб. тез та виступів ІІ Міжнар. наук. -практ. конф. Київ : ННЦ ІАЕ, 2006. - С. 9-18

Колос Н. М. Бухгалтерський облік у реалізації прав власників у сільському господарстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 – “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Н. М. Колос. – К. : НАУ, 2008. – 20 с.

Кононенко Л.В. Інноваційні технології у бухгалтерському обліку. Фінанси, облік, банки. 2014. № 1 (20). С. 161–166. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fub_2014_1_23 (дата звернення: 13.03.2023).

Кононенко Л.В. Форми бухгалтерського обліку: ретроспектива та сучасність. Економічний простір. 2020. № 157. С. 89–96. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2020_157_19 (дата звернення: 19.03.2023).

Кононенко Л.В., Сисоліна Н.П., Чумаченко О.С. Звітність підприємств в умовах сталого розвитку: сучасний стан, проблеми, перспективи, інформаційне забезпечення. Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету. Економічні науки. 2021. вип. 6 (39). С. 179-186.

Кононенко Л.В., Юрченко О.В., Гай О.М. Теорія бухгалтерського обліку в умовах становлення глобальної економіки та інформатизації суспільства. Економічний простір. 2021. № 170. C. 83–87 URL: http://http://prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/911 (дата звернення: 27.03.2023).

Кононенко, Л. В., & Ніколаєва, С. П. (2022). Трансформація системи обліково-аналітичного забезпечення як складової управління підприємством в умовах сталого розвитку та діджиталізації суспільства.Економічний простір, (177), 69-75. https://doi.org/10.32782/2224-6282/177-12

Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : підруч. К : КНЕУ, 2001. 334 с.

Легенчук С.Ф. Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до метатеорії : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2012. 336 с.

Легенчук С.Ф. От парадигм Т.С. Куна – к научноисследовательским программам И. Лакатоса: отечественные особенности и перспективы применения концепций философии науки в бухгалтерском учете. Аудит и финансовый анализ. 2009. № 6.

Обербринкманн Ф. Современное понимание бухгалтерского баланса : монография / пер. с нем. / под. ред. проф. Я.В. Соколова. М. : Финансы и статистика, 2003. 416 c.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 лип. 1999 р. № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 15.03.2023).

Пушкар М.С. Метатеорія обліку або якою повинна стати теорія. Тернопіль : Карт-бланш, 2007. 359 с.

Савченко В. М., Колос Н. М. Взаємозв’язок інформаційної та контрольної функцій бухгалтерського обліку. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2010. Вип. 18(2). С. 23-26. 100.

Савченко В. Система бухгалтерського обліку як складова системи управління. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2010. Вип. 18 (2). С. 27–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2010_18%282%29__7 (дата звернення: 27.03.2023).

Савченко В.М. Особливості застосування оцінки в обліку сільськогосподарської діяльності. Науковий вісник (Кіровогр адського національного технічного університету).2011. No 20 ч.1. С. 269-273.URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_20(1)_ekon/stat_20_1/39.pdf

Савченко В.М. Система бухгалтерського обліку як складова системи управління. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2010. Вип. 18 (2). С. 27–33. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2010_18%282%29__7 (дата звернення: 27.03.2023).

Савченко В.М. Тенденції розвитку функцій бухгалтерського обліку в аграрній сфері. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2005. Вип. 7, ч. І. С. 209-214. 101.

Савченко В.М., Смірнова І.В., Смірнова Н.В. Розвиток локальних облікових теорій на прикладі теорії управлінського обліку аграрних підприємств. Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету. Економічні науки. 2021. Вип. 6(39). 197-210.

Сопко В.В. Бухгалтерський облік – засади побудови. Наукові праці Кіровоградського держ. техн. ун-ту. Економічні науки. 2002. Вип. 3. С. 8-20

Published

2023-05-30

How to Cite

Savchenko, V. (2023). TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT INFORMATION MANAGEMENT. European Science, 3(sge20-03), 58–83. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2023-20-03-002