IMPLEMENTATION OF THE BEPS CONTROL PLAN IN UKRAINE: CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2023-20-03-003

Keywords:

BEPS, controlled foreign companies, personal income tax, corporate income tax

Abstract

The monograph is devoted to the study of the historical retrospective and the current state of functioning of the BEPS measures, taking into account the peculiarities of their implementation in Ukraine. The author examines in detail the peculiarities of a

Metrics

Metrics Loading ...

References

21 «взрослый» пример использования оффшорных схем в Украине. URL: https: // offshorewealth.info/tax-planning/21-grown-up-sample-of-using-offshore-schemes-in-ukraine (дата звернення: 20.04.2023)

Бондаренко А. BEPS і KІK для України. Юрист і закон. 2020. № 24 URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA013904 (дата звернення: 04.05.2023)

Все будет BEPS: Как Украина собирается перекрывать налоговые лазейки. 05.11.2018. URL: https://www.capital.ua/ru/publication/120516-vse-budet-beps-kak-ukraina-sobiraetsya-perekryvat-nalogovye-laze (дата звернення: 20.04.2023)

Жукова О. КІК-обов’язки як ризики її контролера: готуємося до податкових змін 2021 року. Вісник податкової служби України. 2020. URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100020556-kik-obovyazki-yak-riziki-yiyi-kontrolera-gotuyemosya-do-podatkovikh-zmin-2021-roku (дата звернення: 05.05.2023).

Жукова О. Контрольовані іноземні компанії: проблеми можливої ідентифікації та майбутнього оподаткування. Вісник податкової служби. 2019. № 5 (1005). URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/publication /100010915-kontrolovani-inozemni-kompaniyi-problemi-mozhlivoyi-identifikatsiyi-ta-maybutnogo-opodatkuvannya (дата звернення: 20.05.2023).

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 466-IX від 16.01.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text (дата звернення: 05.05.2023).

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» № 1117-IX від 17.12.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1117-20#n245 (дата звернення: 05.05.2023).

Законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України з метою імплементації Плану протидії розмиванню бази оподатковування та виведенню прибутку з-під оподаткування». URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66488 (дата звернення: 05.05.2023).

Кононенко Л.В., Назарова Г.Б., Оришака О.В. Організація обліку і аудиту розрахунків за податками та платежами в умовах використання сучасного інформаційного забезпечення. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Чернів. торг.-екон. ін-т КНТЕУ. Чернівці: Вид-во ЧТЕІ КНТЕУ, 2020. Вип. I-IІ (77–78). Економічні науки. С. 202–211.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2020_1-2_19 (дата звернення: 29.05.2023).

Кононенко Л.В., Назарова Г.Б., Шишкіна Т.М. Трансформування міжнародної торгівлі в умовах глобалізації і цифровізації економіки. Наука і техніка сьогодні. 2022. № 5 (5). С. 110–121. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6025-2022-5(5)-110-121

Кононенко, Л., & Назарова, Г. (2022). Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в Україні: проблеми, перспективи, напрями оптимізації. Економічний простір, (181), 213-217. https://doi.org/10.32782/2224-6282/181-38

Кузнечікова О. На що слід звернути увагу у світлі BEPS і в умовах деофшоризації. Юрист і закон. 2018. № 15 URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011457 (дата звернення: 05.05.2023).

Мінфін розробив дорожню карту реалізації Плану дій BEPS: Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249982923 (дата звернення: 05.05.2023).

Назарова Г. Б. Податок на прибуток: основні принципи визначення об’єкта оподаткування. Економічний простір. 2017. № 127. С. 100–114.

Назарова, Г. Б., Кононенко , Л. В., & Калашнікова, А. К. (2020). Облікові процедури формування фінансових результатів: сучасний стан та напрями їх вдосконалення. Економічний простір, (156), 206-212. https://doi.org/10.32782/2224-6282/156-38

Назарова, Г. Б., & Васильєв, М. В. (2019). Контрольовані операції у сфері зовнішньоекономічної діяльності: сучасний стан оподаткування та облікового забезпечення. Центральноукраїнський вісник. Економічні науки, 3 (36), 340–360. DOI: https://doi.org/10.32515/2663-1636.2019.3(36).340-360.

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку проведення перевірки контролюючої особи» № 360 від 01.11.2022 р. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1432-22#Text (дата звернення: 05.05.2023).

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії, Порядку заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу та Змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» № 254 від 25.08. 2022 р. № 254 URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-22#Text (дата звернення: 05.05.2023).

Податковий кодекс України № 2755-VI від 02 грудня 2010 р. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon4. rada. gov. ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 05.05.2023).

Проект Закону із запровадження Плану дій BEPS в Україні: Міністерство фінансів України. URL: https://www.minfin.gov.ua/news/view/proekt-zakonu-iz-zaprovadzhennia-planu-dii–v-ukraini?category=novini-tamedia&subcategory=vsi-novini (дата звернення: 05.05.2023).

Савченко В.М. Інформаційне забезпечення податкового менеджменту. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2018. Вип. 1. С. 214–220. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkntu_e_2018_1_25 (дата звернення: 18.05.2023).

Україна реформує податкову систему: Анти-BEPS та інші істотні нововведення. Європейська бізнес-асоціація. 05.06.2020 URL: https://eba.com.ua/ukrayina-reformuye-podatkovu-systemu-anty-beps-ta-inshi-istotni-novovvedennya/ (дата звернення: 05.05.2023).

Ханін С. Імплементація Плану BEPS в Україні – попереду всієї планети. Юридична Газета Online. 2020. 14 (720) URL: https://yur-gazeta.com/dumka-eksperta/implementaciya-planu-beps-v-ukrayini--poperedu-vsieyi-planeti.html (дата звернення: 05.05.2023).

Background Brief Inclusive Framework on BEPS: OECD. URL : https://www.oecd.org/tax/beps/backgroundbrief-inclusive-framework-for-beps-implementation.pdf (дата звернення: 05.05.2023).

BEPS – Frequently Asked Questions: OECD Publishing. URL: https://www.oecd.org/ctp/beps-frequentlyaskedquestions.htm (дата звернення: 05.05.2023).

BEPS // офіціний сайт Міністерства фінансів України. URL: mof.gov.ua/uk/beps-440 (дата звернення: 05.05.2023).

Commentaries on the Articles of the Model Tax Convention. URL : http://www.oecd.org/berlin/publikationen/43324465.pdf (дата звернення: 20.05.2023).

Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters URL: https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm (дата звернення: 05.05.2023).

Country-by-Country Exchange Relationships. URL: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/country-by-country-exchange-relationships.htm (дата звернення: 05.05.2023).

Dhammika Dharmapala, Nadine Riedel. Earnings shocks and tax-motivated income-shifting: Evidence from European multinationals. Journal of Public Economics. Volume 97/ January 2013. Pages 95-107. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0047272712000916 (дата звернення: 05.05.2023).

Dhammika Dharmapala. What Do We Know about Base Erosion and Profit Shifting? A Review of the Empirical Literature. CoaseSandor Institute for Law & Economics Working Paper No. 702, 2014. URL: https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2385&context=law_and_economics (дата звернення: 05.05.2023).

G20 Monitor: the chinese 2016 G20 host year : Lowy Institute. URL: https://www.lowyinstitute.org/publications/g20-monitor-chinese-2016-g20-host-year (дата звернення: 05.05.2023).

ICC. Statement on Controlled Foreign Corporations (CFC) Rules. URL: http://www.iccwbo.org/Advocacy-Codes-and-Rules/Document-centre/2003/ICC-Statement-on-Controlled-Foreign-Corporations-(CFC)-Rules/ (дата звернення: 05.05.2023).

Joseph L. Andrus, Richard S. Collier. Transfer Pricing and the Arm’s-Length Principle After the Pillars. Posted on Jan. 31/ 2022, URL: https://www.taxnotes.com/special-reports/base-erosion-and-profit-shifting-beps/transfer-pricing-and-arms-length-principle-after-pillars/2022/01/28/7d40m (дата звернення: 05.05.2023).

Kononenko, L., Atamas, O., Nazarova, H., Selishcheva, E., & Kononenko, S. (2022). Optimization of small agricultural producer’s taxation by creating innovative-integrated structures. Scientific Horizons, vol. 25(6), pp.100–110. URL: https://sciencehorizon.com.ua/uk/journals/tom-25-6-2022/optimizatsiya-opodatkuvannya-dribnotovarnogo-silskogospodarskogo-virobnika-shlyakhom-stvorennya-innovatsiyno-integrovanikh-struktur (дата звернення: 25.05.2023).

Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2017/ URL: https://www.oecd.org/ctp/treaties/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm (дата звернення: 05.05.2023).

Multilateral conventijn to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting: OECD Publishing. URL: https://www.oecd.org/tax/treaties/multilateralconvention-to-implement-tax-treaty-related-measures-to-prevent-BEPS.pdf (дата звернення: 05.05.2023).

OECD (2013), Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. URL: https://www.oecd.org/ctp/BEPSActionPlan.pdf (дата звернення: 10.05.2023).

Tax Information Exchange Agreements (TIEAs) URL: https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax- information/taxinformationexchangeagreementstieas.htm (дата звернення: 10.05.2023).

Van Weeghel S. General report. Tax Treaties and Tax Avoidance: Application of Anti-avoidance Provisions. Cahiers de Droit FiscalInternational. 2010. Vol. 95a, p. 17–55.

Published

2023-05-30

How to Cite

Nazarova, H. (2023). IMPLEMENTATION OF THE BEPS CONTROL PLAN IN UKRAINE: CURRENT STATUS AND DEVELOPMENT PROSPECTS. European Science, 3(sge20-03), 7–57. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2023-20-03-003