ТРАСФОРМАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЕКОРИСТУВАННЯ 

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-03-018

Ключевые слова:

Метрики

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Food and Agriculture Organization of the United Nations. URL: http://www.fao.org/faostat.

Земельний довідник України. URL: https://mailchi.mp/latifundistmedia/zemelyniy

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. № 2768-III. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012768.html.

Еколого-економічні засади раціонального землекористування в межах Південно-Степової зони України : колективна мого рафія / за заг. ред. д.е.н., доц. Яремко Ю.І. Херсон: ПП «Резнік», 2018. 180 с.

Богіра М. С., Ярмолюк В. І. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і територіальний землеустрій. Київ : Аграрна освіта, 2011. 416 с.

Башлай С. В., Голопьорова Т. В. Ефективність використання земельних ресурсів в контексті сталого розвитку агроформувань. Технології ХХІ сторіччя : Збірник тез за матеріалами 27-ої міжнародної науково-практичної конференції (24-26 листопада 2021 р.). Ч. 2. Суми, 2021. C. 31-34.

Sustainable Development Goals in agriculture and responsible investment: A comparative study of the Czech Republic and Ukraine / Alex Plastun, Inna Makarenko, Tetiana Grabovska, Ricardo Situmeang, Serhii Bashlai. Problems and Perspectives in Management. 2021. Vol. 19(2). P. 65-76. URL: https://www.businessperspectives.org/index.php/journals/problems-and-perspectives-in-management/issue-380/sustainable-development-goals-in-agriculture-and-responsible-investment-a-comparative-study-of-the-czech-republic-and-ukraine.

Андрейцев В. Наукова доктрина формування сучасної системи земельного законодавства і права за об’єктами земельних правовідносин: методологічні аспекти. Право України. 2020. № 5. С. 15-28.

Іванюк Т. Л. Формування умов раціонального використання земель сільськогосподарського призначення. Інноваційна економіка. 2021. № 1-2. С. 74-80.

Шомко О. М. Сталий розвиток та раціональне використання земельних ресурсів України. Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції “Сталий розвиток країни в рамках Європейської інтеграції” (9 листопада 2017 року). Житомир:ЖДТУ, 2017. С. 64-65.

Новаковська І. О. Економіка землекористування: навч. посіб. Київ: Аграрна наука 2018. 400 c.

Кліменко О. М., Мащенко М. А. Інвайронментальна економіка : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.030501 «Економічна теорія». Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 176 с.

Мельник Л. Г. «Зелена економіка» (досвід ЄС і практика України у світлі ІІІ і ІV промислових революцій) : підручник. Суми : ВТД «Університетська книга», 2020. 463 с.

Офіційний сайт Державної служби України з питань геодезії, картографія та кадастру. URL: http://land.gov.ua.

Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Дивнич О., Дивнич А., Воронько Т., Невіднича Т. Управління земельними ресурсами фермерських господарств. Економіка і суспільство. 2019. Вип. 20. С. 209-220.

Бондарь К. М. ТОП-100 латифундистов Украины. 2017. Національний агропортал «Latifundist». URL: http://latifundist.com/rating/top100latifundistov-ukrainy (дата звернення: 05.05.2022).

Дорогань-Писаренко Л. О. Особливості аналізу ефективності впровадження технологічних інновацій в сільському господарстві. Наука та інновації. 2020. Т. 1. № 3. С. 27-38.

Зінчук Т. О. Європейський досвід формування ринку сільськогосподарських земель. Економіка АПК. 2016. Вип. 12. С 84-92.

Будзяк О. С. Деградація та заходи ревіталізації земель України. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2014. № 1-2: С. 57-64.

Конституція України : Основний закон від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80#Text.

Про охорону земель : закон України від 19 червня 2003 р. № 962-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-15#Text.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення : закон України від 31 березня 2020 р. № 552-IX. URL: https://ips.ligazakon.net/document/T200552?an=71.

Каракаш І. Право концесійного землекористування : проблеми відродження і перспективи розвитку. Право України. 2020. № 5. С. 128-142.

Кравцов В. Межа доцільності. Інтерв’ю з операційним директором «Агро-Регіон». URL: https://agro-region.com/mezha-dotsilnosti/.

Гриценко А А., Гриценко О. А. Інституалізація цифрової економіки : суперечності та напрямки їх вирішення. Економічна теорія та право. 2021. № 1. С. 11-28.

Самойленко А. О., Богдан Ю. Д. Розвиток мережевої економіки у контексті глобалізаційних процесів. Економіка та держава. 2019. № 10. С. 93-97. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.10.93.

Опубликован

2022-04-30

Как цитировать

Башлай, С. (2022). ТРАСФОРМАЦІЯ ІНСТРУМЕНТІВ ІНВАЙРОНМЕНТАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ СТИМУЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЕКОРИСТУВАННЯ . European Science, 3(sge10-03), 8–27. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-10-03-018