№ sge13-02 (2022): Scientific thought development ‘2022

					Показать № sge13-02 (2022): Scientific thought development ‘2022
SCIENTIFIC THOUGHT DEVELOPMENT: Transport, Architecture, Physics and Mathematics, Chemistry, Medicine
Sokolov V., Holovnia S.B., Reshetkov D., Matsiyevska O.O., Reshetnyak Y. et al.
Опубликован: 2022-12-13

Главы