PROBLEMS OF IMPROVEMENT PSYCHICAL ZDOROVYA ARE POPULATION OF UKRAINE AND FEATURE OF THEIR DECISION ON THE MODERN STAGE

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-11-01-001

Keywords:

Metrics

Metrics Loading ...

References

Волониць В. Система охорони здоров’я в УРСР та спроби її реформування. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Історія. 2021. Випуск 37. С. 63-73. https://doi.org/10.31652/2411-2143-2021-37-63-73

Гавайська декларація ІІ Всесвітньої психіатричної асоціації, Вена. Австрия, 1983, документ 995_872 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_872#Text

Декларація ВООЗ «О психическом здоровье в странах, которые образовались после распада СССР», 2008, Мерано, Италия

Звіт Національної служби здоров’я України 2019. URL: https://nszu.gov.ua/gromadyanam/zviti-nszu

Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19.10.2017 № 2168-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19#Text.

Заключительний акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Хельсинки, 1975, документ 994_055. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055#Text

Закон України «Про психіатричну допомогу» (із змінами)/Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 19, ст.143). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1489-14#Text

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання психіатричної допомоги», 2017. № 2205-VІІІ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2205-19#Text

Закон України «Про співробітництво територіальних громад», 2014 р. № 34. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 2015 р. № 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад» за № 562-ІХ. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-20#Text

Криченко Л., Мотайло О. Нові підходи до фінансування системи охорони здоров’я. Аспекти публічного управління. 2021. Том 9. № 2. С.86-100. Doi: 10.15421/152122

Коломієць О.О. Система охорони здоров’я в Україні: недоліки організації та ризики реформування. Економічний вісник НТУУ «КПІ»: збірник наукових праць. 2018. № 15. С.18-27. https: //doi.org/10.20535/2307-5651.15.2018.135920

Концепція розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року. Нейроnews. Психоневрологія та нейропсихіатрія,2018. 2 (95), С. 6–10. URL: Retrieved from https://neuronews.com.ua/uploads/issues/2018/2(95)/NN182_6-10_0b35833a1f3740556679e3ee6aec50ba.pdf

Конституція України: Закон від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР з внесеними законами України від 8.12.2004 № 2222-ІV, від 01.02. 2011 р. № 2952-VI, від 19.09.2013 р. № 586-VII. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html

Конвенція «про захист прав людини і основоположних свобод», Рим, 1950 № ETS N005 URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_1950_11_04/an/628311/MU50K02U.html

Комплексний план дій ВООЗ щодо психічного здоров’я на 2013-2020- роки, 2013. Женева, 66-а Всесвітня Асамблея. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/151502

Концептуальна записка. Експертний комітет ВПА щодо кризи психічного здоров’я в Україні. червень 2020. World Psychiatric Association. Advance Psychiatry and Mental Health Across the World. URL: https://www.gip-global.org/files/ukraine-policy-brief-final-ua.pdf

Лехан В.М., Крячкова Л.В., Заярський М.І. Аналіз реформ охорони здоров’я в Україні: від здобуття незалежності до сучасності. Україна. Здоров’я нації. 2018. № 4(52). С.5-11

Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Національної служби здоров’я України» від 27 грудня 2017 р. № 1101-2017-п. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1101-2017-%D0%BF#Text

Психічне здоров’я на перехідному етапі: результати оцінювання та рекомендації для інтеграції охорони психічного здоров’я в систему первинної медичної допомоги та громадські платформи в Україні. Міжнародний медичний корпус за підтримки групи Світового Банку. World Bank Group. documents.worldbank.org › 120767-Ukrainian-PUBLIC-mental-health-UA ipz.org.ua › uploads › 2018/01 › MH-report-for_INTERNET_All_ua. URL: https://documents1.worldbank.org/curated/en/747231517553325438/pdf/120767-Ukrainian-PUBLIC-mental-health-UA.pdf

Положение и взгляды Всемирной психиатрической ассоциации о правах и юридической защите психически больных, VIII Всемирный конгресс по психиатрии, Афины, Греция, 1989, документ 995_871. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_871#Text

Постанова КМУ «Деякі питання створення госпітальних округів» від 20109 р. за № 1074, зі змінами і доповненнями від 2020 р. № 589. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/kp191074?an=1

Постанова КМУ «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення 2022 році», 2021 р. № 1440. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2021-%D0%BF#Text

Резолюция 46/119 Защита лиц с психическими заболеваниями и улучшение психиатрической помощи, 1992, документ 995_905. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_905#Text

Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року», 2021. №1215-р URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/kr211215?an=11

Спільний звіт ВООЗ та Світового банку. Україна: огляд реформи фінансування системи охорони здоров’я 2016-2019 URL: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0018/425340/WHO-WB-Joint-Report_UKR_Full-report_Web.pdf

Чорна В.В. Порівняльний аналіз фінансування сфери охорони здоров’я України та країн ЄС. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2021. №1(87). С. 45-49 https://doi.org/10.11603/1681-2786.2021.1.12142

Чорна В.В. Реформування охорони здоров’я для зміцнення психічного здоров’я населення України та досвід країн ЄС. Вісник Вінницького національного медичного університету. 2020. № 3 (Т.24). С.447-456 DOI: 10.31393/reports-vnmedical-2020-24(3)-11

Чорна В.В. Детермінація психічного здоров’я населення України та країн ЄС. Довкілля та здоров'я. 2020. № 2 (95). С. 47-53. https://doi.org/10.32402/dovkil2020.02.04710. 11.

Чорна В.В., Фурман Л.Б., Подолян В.М. Гігієнічні заходи з оптимізації умов функціонування закладів охорони здоров'я та профілактики захворювань медичних працівників. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2021. № 2. С. 45-52 DOI 10.11603/1681-2786.2021.2.12381

Chorna V.V., Makhniuk V., Gumeniuk N., Khliestova S., Тomashevskyi A.O. Cоmparative analysis of morbidity indicators among the population of the eu and Ukraine under conditions of stressed load of the Anti-terrorist operations and psych prophylaxis measures. Georgian medical news. 2020. №5(302). С. 147-154

Chorna V.V., Podolian V. M. Analysis of changes in mental health after COVID-19 transfer and health care resources. PNAP Scientific Journal of Polonia University Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej 2020, Том 43 № 6, Р.263-268. DOI https://doi.org/10.23856/4334

Mental health in transition: evaluation results and recommendations for the integration of mental health into the primary care system and community platforms in Ukraine. International Medical Corps with the support of the World Bank Group. documents.worldbank.org › 120767-Ukrainian-PUBLIC-mental-health-UA ipz.org.ua › uploads › 2018/01 › MH-report-for_INTERNET_All_ua

Honig A., Sierink D., Verwey B. The tasks and aims of hospital psychiatry today and in the future. Tijdschr Psychiatr. 2016. Vol. 58(10):733-738.

Published

2022-05-30

How to Cite

Serebrennikova, O., Serheta, I., Khliestova, S., & Chorna, V. (2022). PROBLEMS OF IMPROVEMENT PSYCHICAL ZDOROVYA ARE POPULATION OF UKRAINE AND FEATURE OF THEIR DECISION ON THE MODERN STAGE. European Science, 1(sge11-01), 51–65. https://doi.org/10.30890/2709-2313.2022-11-01-001